Според Законот за Јавните Претпријатија чл.23а, став 4, за работењето на ЈКП„Водовод и канализација“- Прилеп,

Директорот го објавува: 

- Финансиски извештај и објаснувачки белешки, пресметка на резулатите од работењето на ЈКП ВиК за 2018 година:
Даночен Биланс Мислење НО Одлука УО Пресметка Финансиски извештај 1 Финансиски извештај


- Финансиски извештај и објаснувачки белешки, пресметка на резулатите од работењето на ЈКП ВиК за 2017 година:
Пресметка 2017 Финансиски извештај 2017

- Финансиски извештај и објаснувачки белешки, пресметка на резулатите од работењето на ЈКП ВиК за 2016 година:
Одлука за годишна сметка и мислење од УО и НО, пресметка Финансиски извештај 2016

 

 Тримесечен финансиски извештај 31.03.18

Тримесечен финансиски извештај_31.03.18_dop1.pdf

trimesecen_fin_izvestaj_od_01.04_do_30.06.18.pdf

com/file/d/1rodaan_njowo3whayxsxbzfcdeg1sf2w/view?usp=sharing Тримесечен Финансиски Извештај  


 - Независни Ревизорски Извештаи

НЕЗАВИСЕН РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ СО ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ - 2017 

НЕЗАВИСЕН РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ СО ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ - 2016 

Независен Ревизорски Извештај со Финансиски Извештаи 2015   

Независен Ревизорски Извештај со Финансиски Извештаи 2014 

Независен Ревизорски Извештај со Финансиски Извештаи 2013

Независен Ревизорски Извештај со Финансиски Извештаи 2012

Независен Ревизорски Извештај со Финансиски Извештаи 2011

 

 

Финансов сектор:

 

  • Одделение сметководство
  • Одделение наплата
  • Одделение АОП
    Одделение комерција
  • Одделение за човечки ресурси и
    Одделение за правни работи