Get Adobe Flash player

precistitelna
Прилеп доби најсовремена Прочистителна станица на отпадни урбани води
во Р. Македонија со капацитет да опслужува 100 000 луѓе, која официјално беше пуштена денес во употреба.

Повеќе...

JКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИЛЕП НА ДЕН 15.11.2016 г., ИЗВРШИ ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ 
ОД ООУ КИРИЛ И МЕТОДИЈ ОД С.КАНАТЛАРЦИ И С.ПОДМОЛ, ООУ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ ОД С. ЛАГОВО И ООУ СТРАШО ПИНЏУР ОД С.МАЛО КОЊАРИ.

1

Повеќе...

sekoja kapka se broi.ppt


14753424_1116603248416435_1065496608084673203_o

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИЛЕП ИЗМИНАТИВЕ МЕСЕЦИ АКТИВНО БЕШЕ ВКЛУЧЕНА ВО ИЗГОТВУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО ДЕЛОТ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ. 

Повеќе...

 

 

Проектот  за намалување на ризиците од катастрофи и климатските ризици е имплементиран од страна на Центарот за управување со кризи и UNDP и има за цел да ги зајакне капацитетите за проценка на ризиците од катастрофи и климатски ризици.

Повеќе...

 

 

Во периодот од 05 – 09.05.2014 година во Минхен се одржа IFAT 2014 – Саем за води, отпадна вода и технологија за третман, кој е еден од најголемите саеми од овој тип во светот. Претставници на ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп беа во дводневна посета на саемот по покана од фирми – извожувачи на саемот.

Повеќе...

img_2402   

Во рамките на ЈКП “Водовод и канализација” – Прилеп постои одделение Водомерна работилница каде што се врши поправка, испитување и верифицирање (баждарење) на водомери. Од февруари 2012 година во просториите на Водомерната работилница е пуштен во употреба нов апарат марка ЦМЦ наменет за верификација на водомери.    

Повеќе...


postavuvawe_na_meraci_8Со започнувањето на градежната сезона ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп започна со реализација на Проектот за поставување на мерачи за проток на објектот Собирна шахта – Извори и преливна линија према Вештачкото езеро.

Оваа инвестиција е во вредност од околу 5 000 000, 00 денари со средства обезбедени од ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп дефинирани во Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања за 2014 година. Со проектот се заокружува пратењето на целокупната вода што влегува во градот или оди на прелив према Вештачкото езеро. 

Повеќе...

Vlezot_na_patot_Prilep-Gradsko_2Екипите за реализација на Проектот за реконструкција и проширување на канализационата мрежа во Прилеп работеа со истото темпо и покрај празничната атмосфера во која живее градот во овој период. Она што е карактеристично за овој проект е фактот што истиот се реализира во рамките на планираното темпо.

Во овој период, главните градежни работи се одвиваат на следните делници:

Повеќе...

nDelnica_4Trizla_5Согласно европската регулатива, еден од основните услови за нови инвестиции е постоење на функционална канализациона мрежа. „Проектот за реконструкција и проширување на канализационата мрежа во Прилеп“ кој е веќе успешно започнат на неколку локации во градот опфаќа реконструкција на 23 километри канализациона мрежа, со посебно внимание на населби во Прилеп кои досега немале воопшто канализација и замена на постоечката канализација на улици каде што истата била нестручно и неквалитетно изградена, што создава дополнителни проблеми и на граѓаните и на јавното комунално претпријатие за оджување.

Повеќе...

22.11.2013_Trizla_2_-_CopyПродолжуваат активностите кои се дел од првата фаза од проектот „Реконструкција на канализационата мрежа и изградба на пречистителна станица за отпадни води„.

Во овој период се работи на проширување на канализационата мрежа на улица „Тризла“ на која веќе се поставени десет нови канализациони цевки  и три шахти.

Моментално на терен работата продолжува и во тек е поставувањето на канализациони цевки и поставување на нови шахти.

Повеќе...


savska2Во средината на месец ноември започнаа активностите кои се дел од првата фаза од проектот „Реконструкција на канализационата мрежа и изградба на пречистителна станица за отпадни води„

Овај зафат моментално се одвива на улиците „Борка Талески“ и „Савска“.

Повеќе...

18_ad_zito_pПо завршување на Проектот за Водоснабдување Прилеп во 2010 година и по целосната имплементација на истиот,  ЈКП „Водовод и Канализација“ – Прилеп со сопствени средства продолжи со реконструкција на водоводната мрежа во градот со цел комплетна замена на стари азбестцементни цевки – АЦЦ заради подобрување на квалитетот на водоснабдувањето.

Повеќе...

IMG_20131030_101217Започната е првата фаза од проектот „Реконструкција на канализационата мрежа и изградба на пречистителна станица за отпадни водиʺ

Градежните активности се изведуваат на шест локации и тоа :

-  Реконструкција на канализациона мрежа на ул. „ Мице Козар “

- Делумна замена на главен колектор – ул. „ Савска “ – од мостот со ул. „ Трајко Николоски “ до Ицков Мост

- Нов главен колектор ул. „ Тризла “

- Нов главен колектор ул. „ Кеј 19ти Септември “

- Замена и продолжување на главен колектор ул. „ Кеј 9 ти Септември “

- Реконструкција на канализациона мрежа  на ул. „ Вера Циривири “

 

Повеќе...

GIS_mapa-primerРеализацијата на Проектот започна во 2012 година, во соработка со Јавното Претпријатие за Просторно и Урбанистичко Планирање.

Целта на овој систем е целосна дигитализација на водоводната и канализационата мрежа со внесување на комплетни  податоци за истата, длабочината на која е поставена, материјалот од која е изработена, вкрсни точки со некој друг инфраструктурен вод и се она што е потребно за брзо и квалитетно отстранување на дефектите.

ГИС (географскиот информативен систем) овозможува два начина на пристап кон податоците преку мапа на графички начин и преку податоци од Базата на податоци. 

 

Повеќе...

procistitela_sasoОна што беше карактеристично за Прилеп во минатото беа проблемите со водоснабдувањето и лошиот канализационен систем на градот. Нема потреба да се напоменуваат сликите за Прилеп кои често вклучуваа цистерни, туби и слично, и сметам дека не е потребно да ви ја доловувам лошата слика на градот, посебно во летниот период.

Проблемот со водоснабдување е надминат и претставува минато на кое нерадо се сеќаваме.

Благодарение на Проектот за водоснабдување реализиран во соработка со Владата на Република Македонија и  Сојузна Република Германија преку KfW, Прилеп како град не само што доби модерно јавно претпријатие по европски терк, но, доби и трајно решавање на проблемот со водоснабдувањето.

Повеќе...

orema_radisko_2Согласно македонската правна регулатива претпријатието е обврзано да ги одржува куќните и индустриските водомери. За таа цел се започна со проект за далечинско читање на водомери.

Овој проект започна пред неколку години и до овој момент реализацијата на истиот се одвива континуирано и доста успешно.

 

Повеќе...